સેમસંગનો આગામી ફોન Catetan 9 કરતા પણ સાઈઝમાં મોટો છે. Samsung A70 Unboxing review di Gujarati - video

video ieu mimiti mecenghul di https://www.youtube.com/watch?v=qHpi6rxqmvg